VSKG-logga


Om oss

  Styrelse
  Övriga uppdrag
  Övrig föreningsinformation
  Föreningens historia
  Stadgar


Stadgar

§ 1
Syfte, ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att stimulera och arbeta för vidgad kunskap om Sörmland och då främst Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. (KFV-regionen.)

Föreningens syfte är att verka för:

Verksamheten kan bl a innefatta: § 2
Föreningens firma

Föreningens namn är 'Västra Sörmlands Kultur- & Guideförening' (VSKG) och dess firma tecknas av ordförande, kassör samt den eller de som styrelsen utser.

§ 3.1
Medlemskap

Medlem är privatperson och organisation som har intresse och instämmer i föreningens verksamhet och syften samt har inbetalt fastställd årsavgift.

Extra årsmöte har möjlighet att utesluta medlem som skadar föreningens syfte.

Medlem äger rätt att utträda ur föreningen efter skriftligt besked till styrelsen. Medlem som efter två på varandra följande år ej erlagt stadgeenligt fastställd årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlem förväntas aktivt deltaga i föreningens verksamhet.

§ 3.2
Särskilda former av medlemskap

Årsmötet utser hedersmedlem. Hedersmedlemskapet innebär att föreningen inte ställer några krav på aktivt deltagande eller andra uppdrag för föreningens räkning.

§ 4.1
Föreningens årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte och extra årsmöte.
Det ordinarie årsmötet skall hållas varje år, på kallelse av ordförande, före första kvartalets utgång.
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av ordförande, styrelse eller då minst 25 % av medlemmarna begär detta.
Kallelse till årsmöte skall ske, till alla som har rätt att delta i detta, senast tre (3) veckor före årsmötet.
Rätt att delta i förhandlingar och beslut vid årsmöte är alla medlemmar, dock ej de som begärt sitt utträde ur föreningen senast två (2) veckor före årsmötet. Rätt att delta i årsmöte, dock ej dess beslut, har även de som föreningen inbjuder.
Förslag som medlem önskar framlägga för behandling av årsmötet skall inlämnas till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet.

§ 4.2
Punkter på ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall behandla följande punkter:

§ 4.3
Rösträtt och beslutsmässighet

Varje medlem, privatperson som organisation, äger en röst var.
Medlem har rätt att, efter till styrelsen inlämnad godkänd fullmakt, överlåta sin rösträtt till annan medlem.
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad som gäller i § 7. Vid lika röstetal vid omröstning har årsmötets ordförande utslagsröst.

§ 5
Föreningens styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande och 6-8 ledamöter.
Mandatperioden är ett år för ordföranden och två år för ledamöterna. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen skall ha sitt säte i Katrineholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre av ledamöterna begär det, dock minst en gång per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning äger ordförande utslagsröst.

§ 6
Föreningens årsavgifter

Föreningens årsavgift fastställs för kommande verksamhetsår av årsmötet och kan vara differentierad beroende på om medlem är privatperson eller organisation.

§ 7
Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna skall godkännas av två på varandra följande årsmöten, då ett måste vara ordinarie eller av minst 75 % av de på ett årsmöte deltagande medlemmarna.
Beslut om ändringar av §§ 1 och 7 samt upplösning av föreningen skall godkännas av två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.
Ev kvarvarande tillgångar vid en ev upplösning av föreningen skall användas till ändamål som gynnar föreningens syften.

---------------------------------------

Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar för Katrineholms Guideklubb och antogs vid extra årsmöte 1995-02-02, på ordinarie årsmöten 1995-02-02 samt 2008-02-10.